Uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja se mogu preuzeti i u PDF formatu.

Ovi uvjeti korištenja objavljeni su 01.02.2017. na WWW.HMUKOMBINAT.HR

I. PRIMJENA OPĆIH UVJETA KORIŠTENJA

 1. HMU KOMBINAT pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web servisa u svako doba, pridržava pravo djelomično ili u potpunosti ograničiti pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi Uvjeta.
 2. Korištenjem sadržaja web servisa korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja te se obvezuje koristiti sadržaj isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
 3. HMU KOMBINAT zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE WEB SERVISA

 1. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web servisu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.
 2. Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i sofver zaštićeni su u skladu s odrebama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom. Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i sofver web servisa, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja HMU KOMBINAT . Nije dopušteno reproduciranje, distribuiranje te priopćavanje javnosti članaka i fotografija objavljenim u elektroničkoj publikaciji .
 3. Usluge web servisa zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu osim za osobnu uporabu izričito je zabranjena. Osobito je zabranjeno korištenja web servisa na način da se pristup istome može vršiti putem druge stranice ili portala putem linka, mirrora ili na drugi sličan način koji omogućava da se stranice web servisa otvaraju unutar tuđe domene, portala ili stranice.
 4. Nositelj svih prava iskorištavanja i ostalih prava na sadržaju web servisa je HMU KOMBINAT. Određeni sadržaj može biti preuzet ili kreiran od strane partnera u kojem slučaju HMU KOMBINAT ne odgovara za netočnosti, greške te eventualnu štetu koja proizlazi iz takvog sadržaja, aplikacija i softvera. HMU KOMBINAT ne odgovora za bilo koji oblik štete koji je nastao neovlaštenom i/ili nepravilnom uporabom i/ili zlouporabom web servisa od strane korisnika.
 5. U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna i glazbena djela) web servisa, pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima.
 6. Korištenje usluga web servisa odobrava se punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje web servisa od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a HMU KOMBINAT ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

III. SADRŽAJ KREIRAN OD STRANE KORISNIKA

 1. Korištenjem web servisa korisnik prima na znanje i pristaje da svaki sadržaj (primjerice: komentari, forumaške poruke, osvrti, kritike, recenzije tekstovi, fotografije, video i audio sadržaj, računalni kodovi i aplikacije) koji je učinio dostupnim na web servisu ili ga je dostavio HMU KOMBINAT-u podložan uporabi i slobodnom korištenju/iskorištavanju od strane HMU KOMBINAT na način da se isti može uređivati, prerađivati, ukloniti djelomično ili u cijelosti, modificirati, objaviti i/ili prenijeti na bilo koji način i u bilo kojem formatu uključivo i tzv. „RSS feed“ a sve u skladu s ovim Uvjetima.Smatra se da svaka dostava sadržaja kreiranog od strane korisnika HMU KOMBINAT kao i svaka objava ili na drugi način omogućavanje dostupnim javnosti sadržaja putem web servisa predstavlja korisnikov prihvat ponude HMU KOMBINAT za sklapanje pravnog posla prema uvjetima sadržanim u ovim Uvjetima, a predmet kojeg pravnog posla je ustupanje tog korisničkog sadržaja i prijenos prava na istom a u korist HMU KOMBINAT.

  Svaka objava sadržaja kreiranog od strane korisnika na web servisu (bilo automatizirana ili putem ovlaštene osobe HMU KOMBINAT-a kao i svaka dostava HMU KOMBINAT-u određenog sadržaja smatra se korisnikovim prihvatom ponude HMU KOMBINAT –a.
  Ponuda HMU KOMBINAT –a odnosi se na sve punoljetne osobe i odnosi se na omogućavanje objave sadržaja (kreiranog od strane samog korisnika) putem web servisa i tiskanih medija, na određeni vremenski rok, a koji sadržaj korisnik prethodno dostavi
  HMU KOMBINAT -u ili ga samostalno objavi/napiše ili priopći putem web servisa, a
  HMU KOMBINAT u tom slučaju stječe pravo da taj sadržaj iskorištava bez plaćanja posebne naknade (osim kada je ista izričito naglašena ili priopćena za određeni slučaj) i bez sadržajnog, prostornog i vremenskog ograničenja, osobito na način da sadržaj: koristi, prenosi, prerađuje, uređuje, objavljuje, priopćuje javnosti, adaptira, javno izvodi i/ili prikazuje, dalje emitira ili prilagođuje/reproducira putem „streaminga, „downloadinga“, „broadcasta“, „thumbnaila“ ili putem kojeg drugog medija. Smatra se da su temeljem takvog prihvata korisnik i HMU KOMBINAT sklopili pravni posao prema uvjetima iz ove točke.

 2. HMU KOMBINAT će voditi računa da takav sadržaj korisnika koristi u skladu s uređivačkom politikom, na primjeren način. Pod sadržajem kreiranom od strane korisnika podrazumijevaju se osobito: komentari, forumaške poruke, osvrti, kritike, tekstovi, recenzije, fotografije, video i audio sadržaj, ilustracije, karikature te audiovizualni sadržaj.
 3. Korisnik jamči da mu pripadaju sva prava na sadržaju koji dostavlja HMU KOMBINAT te da na istom ne postoje prava trećih koja umanjuju ili bi mogla umanjivati prava koja HMU KOMBINAT stječe na tom sadržaju. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema HMU KOMBINAT koji su po bilo kojem osnovu vezani uz dostavljeni sadržaj. Korisnik se obvezuje poduzeti sve radnje da spriječi ili otkloni šteta (neimovinsku ili imovinsku), te se obvezuje trećim osobama u pisanom obliku dati sve potrebne izjave da je HMU KOMBINAT predmetnim sadržajem raspolagao u dobroj vjeri i nije imao razloga sumnjati da korisniku ne pripadaju prava na sadržaju.
 4. Korisnik izričito prihvaća pravila komentiranja utvrđena ovim Uvjetima a vezano za svako korištenje i/ili uporabu kojeg od sadržaja web servisa, objavu sadržaja te objavu sadržaja za koju je prethodno potrebno izvršiti registraciju na web servis, te nije dopušteno:
  1. psovanje, vrijeđanje, omalovažavanje , napad na druge korisnike,
  2. govor mržnje, diskriminacija, defamacija i izražavanje netolerancije,
  3. pisanje velikim slovima,
  4. chatanje, offtopic komentiranje,
  5. spamanje ili reklamiranje stavljanjem linkova ili na bilo koji drugi način,
  6. copy/paste cijelih tekstova s drugih portala, blogova i sl.,
  7. citiranje uvredljivih komentara ili bilo kakvih drugih komentara koji nisu dopušteni na portalu,
  8. korištenje prostačkog ili uvredljivog nicka te nicka u kojem je sadržano ime i prezime neke poznate osobe,
  9. prozivanje administratora ili polemiziranje s administratorom na bilo koji način (prijave neprimjerenih komentara možete poslati na mail hmukombinat@gmail.com),
  10. pisanje drugim jezikom i pismom osim hrvatskog jezika i latiničnog pisma,
  11. upload, distribucija ili objava sadržaja pornografskog, obscenog, nametljivog ili nezakonitog karaktera.
 5. Nije dozvoljeno prijeteće ili nametljivo ponašanje, namjerno ometanje diskusija umetanjem repetitivnih i/ili nesadržajnih poruka i komentara. U komunikaciji nije dozvoljeno govoriti jezikom koji diskirimira, vrijeđa druge osobito na bazi spola, religije, nacionalnosti, godina, regije, invaliditeta.
 6. Korisnik je osobno odgovoran za svoj sadržaj koji objavljuje ili čini dostupnim na web servisu, budući da HMU KOMBINAT ne može kontrolirati i/ili revidirati svaku objavu korisnikam niti odgovara za sadržaj iste.HMU KOMBINAT pridržava pravo ukloniti, premjestiti i/ili urediti svaku objavu koja po njegovoj slobodnoj ocjeni predstavlja kršenje ovih Uvjeta i pravila komentiranja. U slučaju teškog ili učestalog kršenja Uvjeta, HMU KOMBINAT pridržava pravo izbrisati korisnika iz arhive čime će se automatski izbrisati svi njegovi prethodni komentari.

IV. REGISTRACIJA, KORISNIČKI RAČUN

 1. U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri ćemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
 2. Za potrebe registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je dužan dati sljedeće podatke: ime, prezime, adresa prebivališta, datum rođenja, spol, adresa za dopisivanje, OIB, kontakt telefonski bro, e-mail adresa, a ukoliko je riječ o pravnoj osobi: tvrtka, sjedište i poslovna adresa, OIB, kontakt telefonski broj, ime i prezime odgovorne osobe, te ime i prezime osobe koja podnosi zahtjev za registraciju ili kreiranje korisničkog računa, e-mail adresa
 3. Nakon unošenja podataka iz točke 21. ovih Općih uvjeta i nakon odabira opcije u izborniku da je korisnik pročitao uvjete korištenja i pravila privatnosti, Korisnik daje svoju izričitu suglasnost da se njegovi osobni podaci iz točke 21. općih uvjeta kao i drugi podaci koje je dao u postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, koriste i obrađuju od strane HMU KOMBINAT na način i u svrhe predviđene ovim uvjetima. Korisnik u svako doba može povući navedenu suglasnost i privolu, kontaktiranjem HMU KOMBINAT na e-mail adresu: hmukombinat@gmail.com
 4. Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
 5. Za kršenje odrebi Uvjeta iz ovog poglavlja, HMU KOMBINAT zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete. V. ZAŠTITA PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA
 6. HMU KOMBINAT se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika web servisa, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima.
 7. HMU KOMBINAT.može prikupljati osobne podatke korisnika navedene u ovim Uvjetima pod točkom 21. samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi HMU KOMBINAT -u. HMU KOMBINAT će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja što kvalitetnijeg pružanja svih usluga HMU KOMBINAT po tzv. „tailor made“ principu. Osobne podatke iz točke 21. HMU KOMBINAT može koristiti i obrađivati i u svrhu ostvarenja prava i obveza iz pretplatničkog odnosa za sve ili pojedina izdanja ili usluge HMU KOMBINAT, za dostavu promotivnih materijala, obavijesti o uslugama, novostima, za pojedinačne obavijesti sve pod uvjetom da takve podatke ne dostavlja trećim osobama, a niti iz iznosi iz zemlje. Korisnik prihvaćanjem općih uvjeta izričito dopušta da se u naprijed navedene svrhe njegovi osobni podaci koriste i budu dostupni društvima koja su s HMU KOMBINAT povezana po vlasničkoj strukturi, posrednim ili neposrednim zajedničkim imateljima poslovnih udjela, društvima pezanih sa HMU KOMBINAT (Podbrežje11/1, 10000 Zagreb), kao i agencijama za naplatu potraživanja.
 8. HMU KOMBINAT pridržava pravo prikupljanja, obrade i objave podataka o korisnicima koji se odnose na način uporabe web servisa te demografske pokazatelje, ali isključivo bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.
 9. HMU KOMBINAT prikuplja i bilježi podatke o „Internet Protocol – (IP)“ adresi korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova ili unapređivanja tehničkih aspekata web servisa.
 10. HMU KOMBINAT će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja web servisa od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke HMU KOMBINAT koristit će isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

 

VI. COOKIES

 1. Kako bi stranica web servisa imala sve funkcionalnosti na računalo korisnika pohranjuje se malena količinu podataka tzv. „Cookies“.Cookie je informacija spremljena na računalo korisnika od stranice web srevisa koju posjetite.
 2. Kolačići pohranujuju postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Prilikom sljedećeg korištenja internet preglednik šalje natrag cookie koji pripadaju toj stranici.
 3. Odabirom opcije „slažem se“ korisnik pristaje na uporabu Cookie-a kao i da se informacije o navedenima koriste u svrhu ciljanih reklamnih i drugih kampanja.

VII. PRIMANJE OBAVIJESTI

 1. Registracijom ili kreiranjem korisničkog računa korisnik daje suglasnost i privolu da ga se putem sredstava elektoničke komunikacije kontaktira te da prima materijale i obavijesti vezane za promotivne aktivnosti HMU KOMBINAT. Korisnik u svako doba može povući navedenu suglasnost i privolu, kontaktiranjem HMU KOMBINAT na e-mail adresu:
  hmukombinat@gmail.com

VIII. OPĆENITO

 1. Ovi Uvjeti tumače se i primjenjuju u skladu s pravom Republike Hrvatske, a za slučaj spora isključivo je nadležan sud u Zagrebu.